Výpis poskytovatelů sociálních služeb

«   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17   »

Maltézská pomoc - Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmiWurmova 7, 77900 Olomouc

Způsob pomoci rodinám

Služba je poskytována terénní i ambulantní formou, s rodinami se setkáváme jak v jejich přirozeném prostředí (domácnosti), tak i v kanceláři Maltézské pomoci, dle přání a možností klienta. Aktivity a setkání pracovníka a rodiny se uskutečňují podle domluvy, v pracovní dny, v době mezi 8. až 16. hodinou. 

Pomoc rodinám se odvíjí od konkrétní situace dané rodiny. Mezi základní činnosti vykonávané pracovnicemi sociální služby patří poskytování základního poradenství v oblasti sociálních dávek, bydlení, zaměstnání, dluhů a pomoc i podpora při řešení obtížných životních situací, dále pak nácvik vedení domácnosti a posilování finanční gramotnosti. Pracovnice se rovněž věnují nácviku a rozvoji komunikace klientů při jednání se školami, úřady, lékaři, exekutory, majiteli bytů aj. Dále s klienty služby nacvičují psaní oficiálních zpráv, žádostí, vyplňování formulářů aj. V případě potřeby zajišťují doprovod při jednání na úřadech, školách atd. Další významnou oblastí, které se pracovnice služby v řadě rodin věnují, je podpora a posilování rodičovských kompetencí, volba výchovných stylů, pomoc při výchovných obtížích a nastavování hranic dětem. Část práce je v některých rodinách zaměřena i na rozvoj dětí skrze výchovné a vzdělávací aktivity jak s dětmi, tak s celou rodinou. Pracovnice se při své práci zaměřují na posilování samostatnosti rodiny, její zplnomocňování ve vztahu ke své situaci, což vnímají jako velmi důležitý prvek Sociálně aktivizačních služeb. V rámci spolupráce mohou rodiny také využívat pomoc dobrovolníků, kteří se individuálně věnují dětem skrze rozvojové aktivity či doučování. Pro klientské rodiny jsou také pravidelně připravovány společné akce a dva preventivně výchovné pobyty pro děti ve věku 6 - 15 let (tzv. letní a zimní tábor).

S rodinou vždy pracuje konkrétní pracovník (tzv. klíčový pracovník), který jí pomáhá řešit obtížné situace, plánuje s rodinou potřebné kroky vedoucí ke zlepšení stavu (skrze Individuální plánování) a poskytuje jí podporu i prostor pro získání potřebných dovedností, samostatnosti a plné zodpovědnosti za svoji situaci i život. Pracovník se pro rodinu stává rovnocenným partnerem, průvodcem, nikoli odborníkem na život klientů, nepřebírá jim jejich kompetence. Díky tomu, že se pracovníci v rodině běžně nestřídají, je zajištěno nejvyšší možné soukromí rodiny. Délka spolupráce se odvíjí s ohledem na závažnost řešené situace. Důležitou podmínkou spolupráce je zájem ze strany rodičů o zlepšení své situace. Spolupráce s každou rodinou je jedinečná, při poskytování služby respektujeme přání a potřeby rodiny. Spolupráce je dobrovolná, je možné ji kdykoliv ukončit. 

Služba je poskytovaná zdarma.

více informací »

Maltézská pomoc - Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postiženímWurmova 7, 77900 Olomouc

Maltézská pomoc je nestátní nezisková organizace zřízená Českým velkopřevorstvím suverénního řádu Maltézských rytířů. Poskytujeme sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, realizujeme dobrovolnické programy akreditované podle zákona 198/2002 Sb. o dobrovolnické službě a další aktivity charitativního nebo humanitárního charakteru.

Základním cílem Maltézské pomoci je služba trpícím a potřebným v duchu křesťanské lásky k bližnímu. Výsledkem naší činnosti je pomoc osobám v začlenění se do života společnosti v rámci fyzických i psychických možností konkrétního jedince. Chceme předcházet či zmírňovat sociální izolaci klientů. Služby poskytujeme v prostředí, které je klientovi blízké a není pro něj nepříjemné.

 

více informací »

Maltézská pomoc - Vzdělávání seniorů v oblasti moderních technologií Moderní seniorWurmova 7, 77900 Olomouc

Základním cílem kurzů Moderního seniora je zlepšení dovedností seniorů v oblasti používání moderní techniky (práce na počítači včetně ovládání internetu a programu Skype, tvorba a úprava digitální fotografie apod.). Ale i získání informací k pořízení moderních technologií. Moderní senior se realizuje prostřednictvím kurzů (PC, telefony a fotografie) a individuálního vzdělávání a poradenství. 

Kurz počítačů je rozdělen do desíti lekcí, z nichž každá trvá tři hodiny.
Celkem je účastníkovi k dispozici třicet výukových hodin. V jednom kurzu je přítomno na
šest seniorů, kterým se věnuje jeden lektor. Na každého si lektor udělá čas a vysvětlí mu
vše, co bude potřeba. Žádný dotaz nebude považován za hloupý. Cílem kurzu je zlepšit
počítačovou a mediální gramotnost u seniorů, a to za pomocí individuálního a
příjemného přístupu. 


Pro účastníky jsou zde přichystány počítače, avšak vždy je lepší vzít si svůj vlastní.
Během celého kurzu dostávají senioři skripta, kde jsou přehledně a srozumitelně
sepsány veškeré informace a údaje, o kterých se učí.
Výuka není jen o získávání nových technologických dovedností, ale pomáhá
navazovat nové kontakty a setkávat se se svými vrstevníky. Průběh hodiny je udáván v
mírném tempu, je kladen důraz na pravidelné opakování a na procvičování nově
naučené látky. Kurzy počítačů je určen jak pro začátečníky, tak pro mírně pokročilé. V
první polovině kurzu se účastník naučí používat správně svůj počítač, seznámí se
podrobně se systémem Windows, naučíme klávesové zkratky, práce se složkami, jak
mít počítač zabezpečení a po zvládnutí základů se v druhé polovině kurzu přesuneme
na práci s internetem, kde je probírána jak bezpečnost při prohlížení internetu, tak
představujeme, jaké široké možnosti nám webové prostředí nabízí (nákupy, vyhledávání
informací, tras, zpráv, bankovnictví, práce s fotografiemi či s e-mailem).

Nabízíme i kurz chytrých telefonů, který umožňuje naučit se pracovat s telefonem, tak abyste se senioři cítili při jeho používání sebejistě a nebáli se, že něco omylem zmáčknou a pak si nebudou vědět rady, co dělat dále. Snažíme se přistupovat individuálně ke každému účastníkovi kurzů a naučit ho pracovat s jeho zařízením, které si na kurz přinese. Celkem se s účastníky setkáme sedmkrát během dvouhodinových lekcích.

U kurzu fotografií nabízíme možnost zaučit se pracovat s různými typy fotografických zařízení, učíme základy focení, naučíme účastníky pracovat s editací, zálohou a posíláním fotografií.

více informací »

Maltézská pomoc – Doprovázení pěstounských rodinWurmova 7, 77900 Olomouc

Způsob pomoci rodinám

Maltézská pomoc nabízí rodinám, se kterými má uzavřenou Dohodu

  • Doprovázení (provázení osoby pečující situacemi, s nimiž se potkávají v rámci výkonu pěstounské péče, asistence při kontaktu s původní rodinou, pomoc při vyhledávání návazných služeb, pomoc při zařizování potřebných záležitostí).

  • Výchovnou a poradenskou péči (pomoc při výchovných problémech, jednání se školou aj.).

  • Zajištění krátkodobé péče o svěřené dítě.

  • Poradenství v oblasti náhradní rodinné péče (sociálně právní, zprostředkování psychologické pomoci).

  • Zajištění dlouhodobé respitní péče, Preventivně výchovné programy pro děti (tzv. letní tábor, tábor v době jarních prázdnin).

  • Pravidelné setkávání pěstounských rodin.

  • Vzdělávání pěstounů v oblasti výchovy a péče o dítě.

  • Pomoc vyškolených dobrovolníků přímo v rodinách (doučování dětí, volnočasové aktivity s dětmi, doprovod do zájmových kroužků apod.).

S každou rodinou, s níž pracovnice uzavřou Dohodu o výkonu pěstounské péče, spolupracuje klíčová pracovnice, která náhradní rodinu pravidelně navštěvuje ve dvouměsíčních intervalech stanovených zákonem, v případě potřeby častěji. Setkání se odehrávají buď v přirozeném prostředí rodiny, tedy její domácnosti, v prostorách Maltézské pomoci, popř. v neutrálním prostředí. 

Klíčová pracovnice náhradní rodinu doprovází a podporuje při výchově svěřeného dítěte, pomáhá osobám pečujícím při naplňování práv a povinností, reflektuje aktuální dění v rodině včetně procesu adaptace dítěte v náhradní rodině, v případě potřeby pomáhá s přípravou/realizuje bezpečný kontakt s biologickou rodinou svěřeného dítěte (tzv. asistovaný kontakt) a poskytuje rodině základní poradenství mimo jiné i ve věci specifik dětí v náhradní rodinné péči. Klíčová pracovnice při práci s rodinou současně dbá na zájem a blaho dítěte, které je jednou ze základních zásad služby. Z tohoto důvodu se intenzivně zaměřuje na svěřené dítě, jeho osobní identitu a rozvoj, prohlubování sounáležitosti dítěte s biologickou rodinou, práva a povinnosti i přípravu na samostatný život v dospělosti.  V optice komplexního vnímání rodiny a vlivů, které působí na kvalitu života svěřeného dítěte i osoby pečující, pomáhají pracovnice doprovázeným rodinám také v řadě dalších otázek, jako je např. finanční zabezpečení rodiny a její dluhová situace, zaměstnání aj. Pracovnice služby mohou také pracovat i s ostatními členy domácnosti, především biologickými dětmi osoby pečující, je-li to třeba a v případě, že osoba pečující souhlasí. 

 

více informací »

Mamma HELP, sdružení pacientek s nádorovým onemocněním prsu, o. s.Dolní náměstí 42, 77900 Olomouc

Cílem sdružení je zlepšení kvality života onkologicky nemocných žen a jejich blízkých
a prosazení zlepšení následné péče o onkologicky nemocné. Dále přispívají ke zlepšení
informovanosti veřejnosti o výskytu, prevenci a možnostech léčby rakoviny prsu.

více informací »

Mateřská škola Olomouc, Blanická 16, Fakultní škola Pedagogické fakulty UP v OlomouciBlanická 16, 77200 Olomouc

Předškolní vzdělávání se speciálně pedagogickou péči, cílenou na maximální osobnostní rozvoj, komplexní přípravu na školní vzdělávání, a to vše formou individuálního přístupu.

více informací »

Náruč dětemLazecká 69, 77900 Olomouc

Sdružení podporuje pěstounskou péči na přechodnou dobu a současně chce zvýšit zájem veřejnosti o pěstounství. Snahou je pomoc dětem vyrůstat v rodinném prostředí od raného věku, napomáhat ke snížení počtu dětí v ústavní výchově a minimalizovat následky institucionální péče.

Sdružení organizuje vzdělávací akce pro stávající i budoucí pěstouny i sociální pracovníky, pořádá benefiční akce na propagaci náhradní rodinné péče. Zaměřuje se na zvyšování obecného povědomí lidí o rané pěstounské péči, důležitosti vzniku první citové vazby dítěte k dospělému a pěstounské péče jako takové. Zajišťuje mediální podporu na lokální i krajské úrovni. Propaguje moderních formy náhradní rodinné péče.

více informací »

NIPI bezbariérové prostředí, o.p.sJungmannova 25, 77900 Olomouc

Vydávání odborných stanovisek k projektovým dokumentacím pro oblast bezbariérové výstavby. Odborné konzultace pro osoby se zdravotním postižením a jejich rodinné příslušníky při stavebních úpravách bytů.

více informací »

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež – Klub ZónaStřední Novosadská 48, 77900 Olomouc

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež klub Zóna poskytuje sociální služby dětem, mladistvým a mladým dospělým ve věku 7-26 let z Olomouce a blízkého okolí, které zažívají nepříznivé sociální situace, mohou být ohroženy společensky nežádoucími jevy a sociálním vyloučením a je pro ně typické, že svůj volný čas tráví neorganizovaně, pasivně, často na ulici, nemohou si dovolit a nebo nechtějí navštěvovat organizované volnočasové aktivity.

NZDM klub Zóna usiluje o zvyšování soběstačnosti těchto dětí a jejich začleňování do společnosti, rozvíjíme vědomí jejich práv, povinností a začleňování do společnosti, dále uživatelům pomáháme řešit jejich těžké osobní sociální situace.

V rámci preventivních programů organizujeme odborné besedy a přednášky, snažíme se tak eliminovat rizikové chování uživatel. Cílem zařízení je zlepšit kvalitu života uživatel NZDM klub Zóna a umožnit jim bezpečně a smysluplně trávit volný čas a primárně poskytnout potřebnou (do)pomoc ke zlepšení jejich sociální situace.

více informací »

NoclehárnaŘepčínská 245/113, 77900 Olomouc - Řepčín

Charakteristika služeb: Posláním Noclehárny je nabízet pomoc mužům bez přístřeší, kteří mají zájem o přenocování a využití hygienického zařízení, a podpořit je ve snaze tuto situaci řešit v rámci sociálního poradenství. Cíle poskytované sociální služby - snížení sociálních a zdravotních rizik souvisejících se způsobem života uživatelů na ulici prostřednictvím přenocování na noclehárně a využití hygienického zařízení - motivovat uživatele, aby svou nepříznivou situaci začal řešit a tím zahájil zpětnou integraci do společnosti (např. přechod na vyšší stupeň – azylový dům).

více informací »

© 2022 Statutární město Olomouc | manažer KPSS | webmaster

Design a realizace: ESMEDIA a.s.