Výpis poskytovatelů sociálních služeb

«   ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17   »

SUZ MV – Centrum na podporu integrace cizinců pro Olomoucký krajHálkova 171/2, 77900 Olomouc

Posláním Centra je pomoc a podpora cizincům, kteří se obtížně orientují v prostředí a systémech České republiky. Dalším posláním je, v návaznosti na vládní materiál „Koncepce integrace cizinců“, vytvoření prostoru pro dlouhodobou a koncepční podporu integrace cizinců prostřednictvím poskytovaných služeb. Cílovou skupinou center jsou cizinci z tzv. třetích zemí (země mimo EU) oprávněně pobývající na území České republiky na základě dlouhodobého víza, povolení k dlouhodobému či trvalému pobytu, povolení k přechodnému pobytu rodinného příslušníka občana EU nebo jsou v řízení o udělení víza za účelem strpění pobytu na území ČR, v řízení o udělení dlouhodobého pobytu, v řízení o udělení trvalého pobytu nebo v řízení o udělení přechodného pobytu rodinného příslušníka občana EU. Dále je služba určena osobám, kterým byla poskytnuta mezinárodní ochrana. Na výše uvedenou cílovou skupinu jsou naše služby zaměřeny primárně. Sekundárně pracujeme i s občany ČR a občany EU, kteří jsou jejich rodinnými příslušníky, blízkými osobami, přichází jako doprovod, o naše služby se obecně zajímají. S touto cílovou skupinou se také setkáváme i při realizaci dalších činností center – osvětové a přednáškové činnosti, akcích na podporu vzájemného setkávání majority a cizinců aj.

více informací »

Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, o.s. OlomoucPolská 57, 77900 Olomouc

Sdružování osob s civilizačními osobami, obhajoba jejich práv a potřeb, vzdělávání, aktivity sloužící zájmům zdravotně postižených občanů.

více informací »

TyfloCentrum Olomouc - Odborné sociální poradenstvíI. P. Pavlova 184/69, 77900 Olomouc

Obecně prospěšná společnost TyfloCentrum Olomouc poskytuje nevidomým, slabozrakým občanům sociální služby s cílem usnadnění života, dosažení maximální míry samostatnosti a nezávislosti na pomoci jiných osob.

Setkávají se zde lidé starší 15 let s různou úrovní akceptace svého postižení i zvládání jednotlivých dovedností. To umožňuje, aby se vzájemně motivovali k překonávání důsledků svého postižení i k vyrovnání se se svým zdravotním stavem, resp. úrovní svých možností a schopností.

 

více informací »

TyfloCentrum Olomouc - Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postiženímI. P. Pavlova 184/69, 77900 Olomouc

Obecně prospěšná společnost TyfloCentrum Olomouc poskytuje nevidomým, slabozrakým občanům sociální služby s cílem usnadnění života, dosažení maximální míry samostatnosti a nezávislosti na pomoci jiných osob.

Setkávají se zde lidé starší 15 let s různou úrovní akceptace svého postižení i zvládání jednotlivých dovedností. To umožňuje, aby se vzájemně motivovali k překonávání důsledků svého postižení i k vyrovnání se se svým zdravotním stavem, resp. úrovní svých možností a schopností.

více informací »

TyfloCentrum Olomouc - Sociální rehabilitaceI. P. Pavlova 184/69, 77900 Olomouc

Obecně prospěšná společnost TyfloCentrum Olomouc poskytuje nevidomým, slabozrakým občanům sociální služby s cílem usnadnění života, dosažení maximální míry samostatnosti a nezávislosti na pomoci jiných osob.

Setkávají se zde lidé starší 15 let s různou úrovní akceptace svého postižení i zvládání jednotlivých dovedností. To umožňuje, aby se vzájemně motivovali k překonávání důsledků svého postižení i k vyrovnání se se svým zdravotním stavem, resp. úrovní svých možností a schopností.

více informací »

Tyfloservis, o.p.s.I. P. Pavlova 69 (v tzv. areálu Jalta, budova vlevo), 77900 Olomouc

Tyfloservis, o.p.s. zajišťuje sociální rehabilitaci nevidomých a slabozrakých osob. Cílem jeho činnosti je podpora integrace osob se zrakovým postižením do společnosti, zvyšování jejich samostatnosti a nezávislosti. Za tímto účelem poskytuje poradenství, kurzy speciálních dovedností a nácvik obsluhy speciálních kompenzačních pomůcek. Poskytuje poradenství i osobám jim blízkým, věnuje se osvětové a přednáškové činnosti. Zrakovým postižením se rozumí takový rozsah poškození zraku, který jedince omezuje v běžném životě (pociťuje informační bariéry, omezení samostatného bezpečného pohybu, obtíže při běžných denních činnostech apod.).

více informací »

z.s. iPoradna, odborné sociální poradenství, internetové poradenstvíWurmova 7, 77900 Olomouc

Posláním sdružení je za pomoci moderních informačních technologií přispívat ke vzdělávání a sociálnímu začleňování osob v nepříznivé sociální situaci, včetně vzdělávání odborníků v sociální oblasti.

Posláním poradny je informovat a podpořit osoby se zdravotním znevýhodněním při řešení jejich nepříznivé sociální situace tak, aby ji co nejsamostatněji zvládly vyřešit a mohly se ve svém životě co nejvíce společensky uplatnit.

Poradna pro osoby se zdravotním znevýhodněním a seniory (dále jen Poradna) poskytuje bezplatné odborné sociální poradenství. V rámci této poskytují pracovníci služby podporu osobám, které jsou v důsledku svého zdravotního postižení znevýhodněny, nebo svou sociální situaci vnímají jako nepříznivou. Služba je určená také pro seniory a osoby pečujícíc / blízké. Pracovníci poskytují či zprostředkovávají také pomoc při řešení potíží  dluhy, exekutory, věřiteli, kontzultace k osobnímu bankrotu; získávání rad k (invalidním) důchodům, vyhledávání jiných vhodných služeb a kontaktů, doprovod na úřady.

více informací »

z.s. iPoradna.cz, Olomoucká linka důvěry,

Posláním organizace je za pomoci moderních informačních technologií přispívat k sociálnímu začleňování, zaměstnávání a vzdělávání osob v nepříznivé sociální situaci včetně vzdělávání odborníků v sociální oblasti.

Jednotlivé sekce o.s. InternetPoradna.cz:

  • iPoradna - poradenství na internetu nejen pro osoby s postižením
  • E-linka - pomoc lidem v krizi formou chatu
  • Poradna - pro osoby se zdravotním znevýhodněním a  seniory  v Olomouci
  • Restart - služba sociální rehabilitace v Olomouci
  • Olomoucká linka důvěry - Telefonická krizová pomoc

V InternetPoradně pracuje více jak polovina lidí se zdravotním postižením. 

InternetPoradna.cz se věnuje i vzdělávání odborníků v sociální oblasti a usiluje o větší informovanost veřejnosti o lidech s postižením.

více informací »

z.s.iPoradna.cz, sociální rehabilitaceWurmova 7, 77900 Olomouc

Posláním organizace je za pomoci moderních informačních technologií přispívat k sociálnímu začleňování, zaměstnávání a vzdělávání osob v nepříznivé sociální situaci včetně vzdělávání odborníků v sociální oblasti.

Posláním služby sociální rehabilitace je podporovat dospělé osoby se zdravotním postižením, které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci. Tyto lidi vedeme k samostatnému a zodpovědnému zvládání běžných životních situací, a to formou ambulantní i terénní. 

Jednotlivé sekce z.s. InternetPoradna.cz:

  • iPoradna - poradenství na internetu nejen pro osoby s postižením
  • E-linka - pomoc lidem v krizové situaci prostřednictvím chatu
  • Poradna - pro osoby se zdravotním znevýhodněním a  seniory  v Olomouci
  • Restart - služba sociální rehabilitace v Olomouci
  • Olomoucká linka důvěry - Telefonická krizová pomoc

V InternetPoradně pracuje více jak polovina lidí se zdravotním postižením. 


InternetPoradna.cz se věnuje i vzdělávání odborníků v sociální oblasti a usiluje o větší informovanost veřejnosti o lidech s postižením.

více informací »

© 2022 Statutární město Olomouc | manažer KPSS | webmaster

Design a realizace: ESMEDIA a.s.