Výpis poskytovatelů sociálních služeb

«   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17   »

Klub pro seniory Nedbalova - TopolanyNedbalova 8, 77900 Olomouc

Posláním klubů pro seniory je vytvořit možnosti pro vzájemná setkávání a aktivizaci seniorů a občanů se zdravotním postižením. Pro tyto kluby pak Magistrát města Olomouce připravuje společenské a kulturní akce, zájezdy apod. Tyto aktivity si za finančního přispění statutárního města Olomouce, které na kluby ze svého rozpočtu  pravidelně přispívá, plánují i kluby samy. Součástí poskytovaných služeb je i zprostředkování kontaktů s poskytovateli sociálních služeb, poradenské služby apod.

více informací »

Klub pro seniory Pavelčákova Olomouc - středPavelčákova 21, 77900 Olomouc

Posláním klubů pro seniory je vytvořit možnosti pro vzájemná setkávání a aktivizaci seniorů a občanů se zdravotním postižením. Pro tyto kluby pak Magistrát města Olomouce připravuje společenské a kulturní akce, zájezdy apod. Tyto aktivity si za finančního přispění statutárního města Olomouce, které na kluby ze svého rozpočtu  pravidelně přispívá, plánují i kluby samy. Součástí poskytovaných služeb je i zprostředkování kontaktů s poskytovateli sociálních služeb, poradenské služby apod.

více informací »

Klub pro seniory Peškova - Nové SadyPeškova 1, 77900 Olomouc

Posláním klubů pro seniory je vytvořit možnosti pro vzájemná setkávání a aktivizaci seniorů a občanů se zdravotním postižením. Pro tyto kluby pak Magistrát města Olomouce připravuje společenské a kulturní akce, zájezdy apod. Tyto aktivity si za finančního přispění statutárního města Olomouce, které na kluby ze svého rozpočtu  pravidelně přispívá, plánují i kluby samy. Součástí poskytovaných služeb je i zprostředkování kontaktů s poskytovateli sociálních služeb, poradenské služby apod.

více informací »

Klub pro seniory Polská - městoPolská 57, 77900 Olomouc

Posláním klubů pro seniory je vytvořit možnosti pro vzájemná setkávání a aktivizaci seniorů a občanů se zdravotním postižením. Pro tyto kluby pak Magistrát města Olomouce připravuje společenské a kulturní akce, zájezdy apod. Tyto aktivity si za finančního přispění statutárního města Olomouce, které na kluby ze svého rozpočtu  pravidelně přispívá, plánují i kluby samy. Součástí poskytovaných služeb je i zprostředkování kontaktů s poskytovateli sociálních služeb, poradenské služby apod.

více informací »

Klub pro seniory Svolinského - LošovSvolinského 15, 77900 Olomouc

Posláním klubů pro seniory je vytvořit možnosti pro vzájemná setkávání a aktivizaci seniorů a občanů se zdravotním postižením. Pro tyto kluby pak Magistrát města Olomouce připravuje společenské a kulturní akce, zájezdy apod. Tyto aktivity si za finančního přispění statutárního města Olomouce, které na kluby ze svého rozpočtu  pravidelně přispívá, plánují i kluby samy. Součástí poskytovaných služeb je i zprostředkování kontaktů s poskytovateli sociálních služeb, poradenské služby apod.

více informací »

Klub pro seniory U Hradeb - městoU Hradeb 2, 77900 Olomouc

Posláním klubů pro seniory je vytvořit možnosti pro vzájemná setkávání a aktivizaci seniorů a občanů se zdravotním postižením. Pro tyto kluby pak Magistrát města Olomouce připravuje společenské a kulturní akce, zájezdy apod. Tyto aktivity si za finančního přispění statutárního města Olomouce, které na kluby ze svého rozpočtu  pravidelně přispívá, plánují i kluby samy. Součástí poskytovaných služeb je i zprostředkování kontaktů s poskytovateli sociálních služeb, poradenské služby apod.

více informací »

KYKLOP o.p.s.Tylova 1136/6, 77900 Olomouc

KYKLOP o.p.s. vznikl nejprve jako občanské sdružení v květnu roku 2004 a v lednu 2014 se transformovalo na obecně prospěšnou společnost (o.p.s.). Naše společnost se zaměřuje na pomoc a integraci osob se zrakovým postižením, především dětí a mládeže.
Orientujeme se převážně na aktivity v Olomouckém a Moravskoslezském kraji. Našich akcí se účastní také lidé s postižením jiným, ale samozřejmě i lidé bez postižení. Cílem je seznámit širokou veřejnost s úskalím běžného života osob se zrakovým postižením formou společných aktivit, kde vidící poznávají svět zrakově postižených a zrakově postižení svět vidících.

více informací »

Maltézská pomoc - Dobrovolnické programy pro děti, mládež a podporu rodinyWurmova 7, 77900 Olomouc

Dobrovolnictví v rodinách

Smyslem dobrovolnictví v rodinách je rozvíjet děti při pravidelném setkávání s dobrovolníkem. Náplň dobrovolnické služby je závislá na možnostech rodiny, dobrovolníka a potřebách rodiny. Dobrovolník může pomoci s trávením volného času, doučováním, doprovázením do kroužků apod. Aktivity by měly podporovat co nejlepší vývoj a rozvoj dítěte, a vést k prevenci vzniku sociálně patologických jevů. Dobrovolnický program doplňuje služby pro rodiny s dětmi (Doprovázení pěstounských rodin, Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi), který mají klienti možnost využít. Program je řízen koordinátory, kteří jsou zároveň i klíčovými pracovníky v rodinách.

Dobrovolnictví v Dětském centru Ostrůvek

Dobrovolnictví v dětském centru Ostrůvek se odehrává ve dvou rovinách. První rovinou je individuální činnost s konkrétním dítětem. Dobrovolník se stává tetou popř. strýcem pro jedno dítě, které pravidelně (ideálně každý týden) navštěvuje, tráví s ním 1–2 hodiny času a pomáhá s jeho osobnostním rozvojem. Mezi dobrovolníkem a dítětem vzniká velice důležitá, bezpečná, citová vazba, která má významný vliv na vývoj dítěte. Druhá rovina dobrovolnictví v tomto programu spočívá ve zprostředkování kontaktu dětí s okolním světem. Dobrovolníci společně s personálem zařízení doprovází skupiny dětí na rozmanité akce (divadlo, živý Betlém, dětské dny aj.), čímž dětem zprostředkovávají nevšední zážitky, pěkné vzpomínky i kontakt s dalšími lidmi.

Projekt 3G Pomoc napříč generacemi

Pomoc napříč generacemi je dobrovolnický program zapojený do SAS-R, který spojuje osoby starší 50 let a rodiny s dětmi, které nemají možnost mezigeneračního soužití. Program byl otevřen 1. března 2018. Cílem programu je vytvoření pozitivního dlouhodobého vztahu mezi dobrovolníkem a rodinou, podpora mezigeneračního soužití, solidarity a soudržnosti mezi generacemi. 

 

více informací »

Maltézská pomoc - Dobrovolnické programy pro seniory, osoby se zdravotním postižením a dlouhodobě pečujícíWurmova 7, 77900 Olomouc

Maltézská pomoc je nestátní nezisková organizace zřízená Českým velkopřevorstvím suverénního řádu Maltézských rytířů. Poskytujeme sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, realizujeme dobrovolnické programy akreditované podle zákona 198/2002 Sb. o dobrovolnické službě a další aktivity charitativního nebo humanitárního charakteru.

Základním cílem Maltézské pomoci je služba trpícím a potřebným v duchu křesťanské lásky k bližnímu. Výsledkem naší činnosti je pomoc osobám v začlenění se do života společnosti v rámci fyzických i psychických možností konkrétního jedince. Chceme předcházet či zmírňovat sociální izolaci klientů. Služby poskytujeme v prostředí, které je klientovi blízké a není pro něj nepříjemné. 

 

Maltézská pomoc pečuje o mládež, nemocné, vozíčkáře, děti z dětských domovů, opuštěné staré lidi, vězně, chudé rodiny, lidi starající se o příbuzné postižené Alzheimerovou chorobou, děti s kombinovaným postižením, poutníky s postižením, lidi postižené přírodními katastrofami a další potřebné.

 

Olomoucké centrum Maltézské pomoci spravuje další centra Olomouckého kraje v Jeseníku, Přerově, Šumperku, Prostějově.

 

více informací »

Maltézská pomoc - Osobní asistenceWurmova 7, 77900 Olomouc

Poslání služby Osobní asistence Maltézské pomoci

Posláním služby je umožnit klientům se sníženou soběstačností, jimiž jsou senioři, děti a osoby s postižením, setrvat v jejich přirozeném prostředí, a pomoci jim s činnostmi, které nemohou vykonávat samostatně. 

Cíle služby

  • Umožnit klientovi služby žít v přirozeném domácím prostředí.

  • Pomoc při zajištění běžných každodenních činností, které by člověk dělal sám, v případě, že by mu v tom nebránila snížená soběstačnost nebo vysoký věk.

  • Podpořit rozvíjení nebo zachování schopností a dovedností klienta.

 

Okruh osob, kterým je služba určena

Osobní asistence je určena dětem  a osobám s postižením, seniorům, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu vysokého věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

Věková kategorie klientů: 

děti předškolního věku (1 - 6 let)
mladší děti (7 –10 let)
starší děti (11 – 15 let)
dorost (16 – 18 let)
mladí dospělí (19 – 26 let)
dospělí (27 – 64 let)
mladší senioři (65 – 80 let)
starší senioři (nad 80 let)

Komu je služba určena

Senioři

Osoby s tělesným postižením

Osoby s mentálním postižením 

Osoby s kombinovaným postižením (smyslové postižení, PAS)

Osoby s chronickým onemocněním

 

více informací »

© 2022 Statutární město Olomouc | manažer KPSS | webmaster

Design a realizace: ESMEDIA a.s.