Výpis poskytovatelů sociálních služeb

«   ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17   »

Společnost podané ruce o.p.s., Terénní programy v OlomouciMichalská 2, 77900 Olomouc

Posláním „Terénních programů v Olomouci“ je prevence a snižování negativních důsledků užívání drog a s nimi spojeného rizikového chování (nechráněný a promiskuitní pohlavní styk, trestná činnost, narušení sociálních vztahů, apod.). Poslání je naplňováno formou terénní práce v přirozeném prostředí cílové skupiny prostřednictvím poskytovaných služeb. Služby jsou nabízeny osobám, které se již rizikově chovají, jsou tímto chování ohroženy a osobám jim blízkým. Smyslem „Terénních programů Olomouc“ je hlavně pozitivně působit na změnu rizikového chování a tím chránit veřejnost před možnými negativními sociálními, zdravotními a ekonomickými dopady takového chování. Služby jsou poskytovány individuálně podle potřeb klientů, respektující jejich životní volbu. „Terénní programy v Olomouci“ působí na území měst Olomouc, Šternberk, Litovel a v jejich blízkém okolí.

více informací »

Společnost podané ruce, o.p.s. Kontaktní centrum v OlomouciSokolská 551/48, 77900 Olomouc

Ambulantně poskytované služby uživatelům nealkoholových návykových látek a jejich blízkým, založené na principu harm reduction (minimalizace negativních dopadů na jedince a společnost, které vznikají v souvislosti s užíváním drog) a nízkoprahovosti. Snažíme se o včasnou intervenci, poradenství a individuální řešení zdravotní a sociální situace u klientů, kteří zatím nejsou plně motivovaní ke změně stávajícího způsobu života. Služby jsou poskytovány zdarma a klienti mohou zůstat v anonymitě.

více informací »

Společnost Podané ruce, o.p.s., CENTRUM KOMPLEXNÍ PÉČE (dříve Terapeutické centrum) v Olomouckém krajiDolní náměstí 2, 77900 Olomouc

Centrum komplexní péče (dříve Terapeutické centrum) v Olomouckém kraji poskytuje specializované terapeutické, poradenské a sociální služby osobám ohroženým návykovým chováním a závislostí v oblasti patologického hráčství a návykových látek, také jejich rodinám a blízkým osobám.

Posláním Centra komplexní péče (dříve Terapeutického centra) v Olomouckém kraji je pomáhat lidem v tíživé životní situaci a s řešením jejich problémů se závislostním chováním. Snižovat negativní důsledky hazardního hraní a užívání nelegálních nealkoholových drog u osob ohrožených návykovým chováním v Olomouckém kraji.

Neodmyslitelnou součástí naší práce je podpora a motivace uživatelů adiktologických služeb ke změně jejich dosavadního životního stylu a snaha o znovu zapojení do běžného života.

Centrum komplexní péče (dříve Terapeutické centrum) v Olomouckém kraji dále usiluje o ochranu společnosti před možnými negativními důsledky vyplívající z hazardního hráčství a zneužívání návykových látek.

 
Tým centra

  • Mgr. Lukáš Carlos Hrubý - odborný ředitel.
  • David Bezdomnikov - vedoucí oddělení adiktologických služeb a nízkoprahových zařízení Olomouckého kraje.
  • Mgr. Lukáš Franc - vedoucí centra / psycholog
  • Mgr. Veronika Častulíková - zástupce vedoucího/síťování a koordinace aktivit prevence gamblingu.
  • MAppSocSci(Couns) Radmila Bártková - terapeutka
  • Mgr. Lucie Svobodová - psycholožka
  • Denisa Plišťáková, DiS. - odborná poradkyně v sociální oblasti.
více informací »

Společnost podané ruce, o.p.s., Program Práce s klienty v konfliktu se zákonem OlomoucOplelatova 1, 77900 Olomouc

Posláním programu práce s klienty v konfliktu se zákonem je pomoc lidem, kteří jsou a nebo mohou být v souvislosti s návykovým chováním vystaveni trestněprávnímu postihu a jeho důsledkům.

více informací »

Společnost podané ruce, o.p.s., Terénní programy Olomouc pro děti a mládežMichalská 2, 77900 Olomouc

Posláním „Terénních programů Olomouc pro děti a mládež“ (dále také TPDM) je pomáhat dětem a mladým lidem v obtížných životních situacích, sdílet s nimi jejich radosti i strasti, a rozvíjet u nich pozitivní postoj k životu. Toto poslání naplňujeme prostřednictvím lidského, profesionálního přístupu, zaměřeného na individuální potřeby každého klienta. Poslání je naplňováno formou terénní práce v přirozeném prostředí cílové skupiny prostřednictvím terénních pracovníků. Smyslem programu je nenásilným způsobem nejen vychovávat a vzdělávat mladé lidi, ale i podporovat zdravý životní styl u dětí a mládeže ve věku 7 - 21 let. Prostřednictvím nabídky přitažlivých sportovních aktivit se snažíme u dětí a mládeže podpořit zájem o tělesnou aktivitu, dále jim nabídnout možnosti smysluplného trávení volného času a motivovat je k seberealizaci. Program je současně zaměřen i na prevenci možnému sociálnímu vyloučení a na snížení možnosti rizikového chování u mladistvých. Vyjmenujme jen některé příklady takového rizikového chování: bezúčelné trávení volného času na ulici, užívání drog, vandalismus, záškoláctví, sebepoškozování, problémy ve škole.

více informací »

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR o. s., okresní organizace SPMP ČR OlomoucJungmannova 12, 77900 Olomouc

SPMP ČR je dobrovolnou, nezávislou, demokratickou organizací, jejímž cílem je pomáhat lidem s mentálním postižením, včetně lidí postižených více vadami a jejich rodinám, podporovat všechny iniciativy zabezpečující trvalé zlepšení podmínek života, prosazování rovnoprávného postavení lidí s mentálním postižením a provádět osvětovou činnost ve veřejnosti.

více informací »

Spolek Trend vozíčkářů OlomoucLužická 7, 77900 Olomouc

Posláním Spolku Trend vozíčkářů Olomouc je vytvářet podmínky pro prosazování rovnoprávného a rovnocenného postavení člověka s fyzickým a kombinovaným postižením ve společnosti. Hlavní důraz se neklade na sociální zabezpečení a pasivní péči, ale na vytvoření rovnoprávných podmínek (rovnost možností), ve kterých se budou moci i občané se skutečně těžkým zdravotním postižením o sebe postarat především sami – případně s pomocí svých osobních asistentů. Organizace poskytuje 3 registrované sociální služby (osobní asistence, sociální rehabilitace, odborné poradenství), půjčuje kompenzační pomůcky, organizuje volnočasové aktivity, věnuje se sociálnímu podnikání v oblasti digitalizace dat, kopírování, tisku, provozu call centra, zaměstnává více jak 50% osob se zdravotním postižením, organizuje sbírku Dny zasukovaných tkaniček.

více informací »

Spolek Trend vozíčkářů Olomouc, Odborná poradna a půjčovna kompenzačních pomůcekLužická 7, 77900 Olomouc

Posláním Spolku Trend vozíčkářů Olomouc je vytvářet podmínky pro prosazování rovnoprávného a rovnocenného postavení člověka s fyzickým a kombinovaným postižením ve společnosti. Hlavní důraz se neklade na sociální zabezpečení a pasivní péči, ale na vytvoření rovnoprávných podmínek (rovnost možností), ve kterých se budou moci i občané se skutečně těžkým zdravotním postižením o sebe postarat především sami – případně s pomocí svých osobních asistentů. Organizace poskytuje 3 registrované sociální služby (osobní asistence, sociální rehabilitace, odborné poradenství), půjčuje kompenzační pomůcky, organizuje volnočasové aktivity, věnuje se sociálnímu podnikání v oblasti digitalizace dat, kopírování, tisku, provozu call centra, zaměstnává více jak 50% osob se zdravotním postižením, organizuje sbírku Zasukované tkaničky.

více informací »

Spolek Trend vozíčkářů Olomouc, služba Osobní asistenceLužická 7, 77900 Olomouc

Posláním Spolku Trend vozíčkářů Olomouc je vytvářet podmínky pro prosazování rovnoprávného a rovnocenného postavení člověka s fyzickým a kombinovaným postižením ve společnosti. Hlavní důraz se neklade na sociální zabezpečení a pasivní péči, ale na vytvoření rovnoprávných podmínek (rovnost možností), ve kterých se budou moci i občané se skutečně těžkým zdravotním postižením o sebe postarat především sami – případně s pomocí svých osobních asistentů. Organizace poskytuje 3 registrované sociální služby (osobní asistence, sociální rehabilitace, odborné poradenství), půjčuje kompenzační pomůcky, organizuje volnočasové aktivity, věnuje se sociálnímu podnikání v oblasti digitalizace dat, kopírování, tisku, provozu call centra, zaměstnává více jak 50% osob se zdravotním postižením, organizuje sbírku Zasukované tkaničky.

více informací »

Spolek Trend vozíčkářů Olomouc, služba Sociální rehabilitaceLužická 7, 77900 Olomouc

Posláním Spolku Trend vozíčkářů Olomouc je vytvářet podmínky pro prosazování rovnoprávného a rovnocenného postavení člověka s fyzickým a kombinovaným postižením ve společnosti. Hlavní důraz se neklade na sociální zabezpečení a pasivní péči, ale na vytvoření rovnoprávných podmínek (rovnost možností), ve kterých se budou moci i občané se skutečně těžkým zdravotním postižením o sebe postarat především sami – případně s pomocí svých osobních asistentů. Organizace poskytuje 3 registrované sociální služby (osobní asistence, sociální rehabilitace, odborné poradenství), půjčuje kompenzační pomůcky, organizuje volnočasové aktivity, věnuje se sociálnímu podnikání v oblasti digitalizace dat, kopírování, tisku, provozu call centra, zaměstnává více jak 50% osob se zdravotním postižením, organizuje sbírku Zasukované tkaničky.

více informací »

© 2022 Statutární město Olomouc | manažer KPSS | webmaster

Design a realizace: ESMEDIA a.s.