Výpis poskytovatelů sociálních služeb

«   ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17   »

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR – oblastní odbočka Olomouc z.s.I. P. Pavlova 69, 77900 Olomouc

Cílem organizace je vytvářet pro zrakově postižené občany prostor pro činnost zájmových skupin a klubů, pro kulturní, sportovní a jiné aktivní využívání volného času. Tyto aktivity směřují k integraci zrakově postižených osob do společnosti a přispívají k větší nezávislosti zrakově postižených osob na pomoci druhých.

více informací »

Sociální služby pro seniory Olomouc, příspěvková organizace – Centrum denních služebZikova 618/14 (adresa zařízení: Roosveltova 384/88a), 77010 Olomouc

Služby lze na Centru denních služeb využívat prostřednictvím denního pobytu nebo služeb hygienické péče.

A) denní pobyt poskytujeme v pracovní dny a v soboty v čase od 6:30 do 19:00 hod. Denní pobyt zahrnuje služby pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Nabízíme zde různé aktivity, které jsou vhodné jak pro seniory, tak i uživatele s demencí (Alzheimerovou chorobou, …). Konkrétně se jedná například o:

  •  společné nebo individuální čtení, cvičení jemné a hrubé motoriky,
  •  reminiscenční terapie (čtení starých novin, sledování TV pořadů z archivu, …), muzikoterapie, ergoterapie - keramické práce, výtvarné práce, pečení, …
  •  udržování vědomostních znalostí, tréninky paměti, logopedická cvičení, procházky do okolí, společné oslavy narozenin, apod.
  •  při péči využíváme různých nových a moderních poznatků stimulace pěti smyslů – Snoezelen koncept, canisterapie, felinoterapie, míčkování a další. 

B) hygienickou péči poskytujeme v pracovní dny od 7:00 do 14:30 hod. Hygienická péče zahrnuje hlavně pomoc při úkonech osobní hygieny - koupání, sprchování, pomoc při péči o vlasy a nehty - umytí hlavy, úprava nehtů. Dále poskytujeme úkony dopravy, tzn. řidič uživatele vyzvedne v místě bydliště, odveze do Centra denních služeb a po provedení služby jej dopraví zpět domů.

           Denní pobyt se nachází v 1. patře a v přízemí budovy Centra denních služeb. Rozdělení denních pobytů, je zejména s ohledem na požadavky služby a aktuálně volné místo. Denní pobyty jsou provázané, konají se různé společné aktivity (oslavy, posezení, výlety, klubové činnosti, soutěže,…). Uživatelé si mohou vybrat místo, kde budou trávit svůj čas na Centru denních služeb.

         Mimo běžný program, který je pro uživatele denně připravován, má uživatel možnost vybrat si a navštěvovat zájmové kluby. Cílem těchto klubů je pomoci uživatelům denního pobytu v rozvoji či upevnění jejich motorických, psychických, sociálních schopností a dovedností a zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. V pondělí je Filmový klub pro pamětníky, v úterý Zpěvanky (zpěv lidových písní), ve středu Klub vzpomínání v kruhu, ve čtvrtek Klub společenských her a ranec plný smíchu a v pátek Klub cvičení pro zdraví. V roce 2017 jsme rozšířili nabídku zájmových kroužků ještě o Klub pohody a relaxace (Snozelen), který probíhá každé úterý od 13:00 hod.

           Záleží na každém zájemci, které služby a jak často se rozhodne využívat (denně, 1x týdně, 2x týdně,…). Můžeme poskytovat současně jak služby hygienické péče, tak denního pobytu, využívání všech služeb zároveň není podmínkou.

 Všechny služby poskytované na Centru denních služeb se poskytují za úplatu, dle předem stanoveného Sazebníku služeb poskytovaných v Sociálních službách pro seniory Olomouc, p.o.- centru denních služeb – Rooseveltova 88a, 779 00 Olomouc.

 

Charakteristika uživatele služby:

 Komu jsou služby určeny:

 Uživatelé Centra denních služeb jsou senioři a osoby s chronickým duševním onemocněním s různou formou demence (Alzheimerova nemoc, demence u Parkinsonovy nemoci, demence u Huntingtonovy nemoci, Pickova nemoc, vaskulární či smíšené demence) ve věku od 50 let, které mají sníženou soběstačnost v zajišťování svých základních životních potřeb a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. 

  

Služby nejsme schopni zajistit:

 osobám, které nejsou schopné i přes pomoc pracovníků, se postavit a stát na nohách po dobu nezbytně nutnou k vysvlékání či oblékání uživatele, příp. k přesunu na vozík či záchod a do vany, pokud jsou tyto úkony k zajištění služby nezbytné.

 

více informací »

Sociální služby pro seniory Olomouc, příspěvková organizace – Chráněné bydleníZikova 618/14, 77900 Olomouc

Poskytování pobytové sociální služby v samostatných obytných jednotkách.

více informací »

Sociální služby pro seniory Olomouc, příspěvková organizace – Pečovatelská službaZikova 618/14, 77010 Olomouc

Pečovatelská služba poskytuje terénní službu v domácnostech uživatelů. Pronajaté prostory na vybraných domech s pečovatelskou službou jsou většinou bezbariérové. V případech, kdy tomu tak není je možno využít schodolezu, nebo doprovodu našich zaměstnanců.

Charakteristika uživatele služby:

Posláním pečovatelské služby je podpora či pomoc lidem se sníženou soběstačností z důvodu věku, tělesného postižení nebo chronického onemocnění, kteří jsou v obtížné sociální situaci. Pečovatelská služba umožňuje lidem zůstat co nejdéle v domácím prostředí, důstojně žít a zapojovat se do běžného života společnosti, zachovávat vazby na rodinu, přátele a využívat vlastních možností, schopností a dovedností.

Pečovatelská služba působí na území města Olomouce. Kromě města Olomouce zajišťujeme pečovatelskou službu v těchto obcích: Horka nad Moravou; Hněvotín; Hlubočky; Křelov; Lutín; Velký Týnec.

Cílovou skupinou jsou uživatelé pečovatelské služby jsou osoby od 19 let věku, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, tělesného postižení  nebo chronického onemocnění, jejichž situace vyžaduje pomoc a podporu jiné fyzické osoby v oblasti základní péče o vlastní osobu, stravování, svoji domácnost a při kontaktu se společenským prostředím.

 

 

více informací »

Společenství Romů na Moravě Romano jekhetaniben pre Morava, pobočka OlomoucPavlovická 27a, 77000 Olomouc

Podpora integrace Romů do společnosti, rozvoj vzdělanosti romských dětí a mládeže, sociální práce s dospělými Romy, ochrana lidských práv, podpora romské kultury, informování o dění v romské komunitě prostřednictvím čtrnáctideníku Romano hangos, pomoc při získávání zaměstnání Romů.

více informací »

Společnost Mana, o.p.s. - Centrum psychosociální rehabilitaceDolní náměstí 51/15, 77900 Olomouc

Poskytování expertních služeb (publikační a lektorská činnost, supervizní služby jiným poskytovatelům sociálních služeb), provoz Centra psychosociální rahabilitace a Psychsociálních terénních služeb, provoz psychologické poradny se zaměřením na adiktologickou problematiku a komorbiditu návykového chování a duševních obtíží.
Primárním úkolem Centra psychosociální rehabilitace je eliminace vlivů, které vznikají v důsledku duševního onemocnění. Hlavním cílem je zlepšení kvality života klientů pro stránce psychické, zdravotní a sociální, které by umožňovaly jejich smysluplné znovuzapojení do společnosti.

více informací »

Společnost Parkinson, o.s., Klub OlomoucFakultní nemocnice Olomouc, Neurologická klinika, I.P. Pavlova 6, 77520 Olomouc

Služby pro přesně cílenou skupinu osob stižených Parkinsonovou nemocí

více informací »

Společnost podané ruce o.p.s., NZDM v OlomouciDolní náměstí 38, 77900 Olomouc

Posláním je motivovat a podporovat děti a mládež k aktivnímu přístupu k životu, k řešení osobních problémů, zejména v období dospívání, prostřednictvím poskytovaných sociálních služeb ve městě Olomouci.

více informací »

Společnost podané ruce o.p.s., Terénní programy v OlomouciMichalská 2, 77900 Olomouc

Posláním „Terénních programů v Olomouci“ je prevence a snižování negativních důsledků užívání drog a s nimi spojeného rizikového chování (nechráněný a promiskuitní pohlavní styk, trestná činnost, narušení sociálních vztahů, apod.). Poslání je naplňováno formou terénní práce v přirozeném prostředí cílové skupiny prostřednictvím poskytovaných služeb. Služby jsou nabízeny osobám, které se již rizikově chovají, jsou tímto chování ohroženy a osobám jim blízkým. Smyslem „Terénních programů Olomouc“ je hlavně pozitivně působit na změnu rizikového chování a tím chránit veřejnost před možnými negativními sociálními, zdravotními a ekonomickými dopady takového chování. Služby jsou poskytovány individuálně podle potřeb klientů, respektující jejich životní volbu. „Terénní programy v Olomouci“ působí na území měst Olomouc, Šternberk, Litovel a v jejich blízkém okolí.

více informací »

Společnost podané ruce, o.p.s. Kontaktní centrum v OlomouciSokolská 551/48, 77900 Olomouc

Ambulantně poskytované služby uživatelům nealkoholových návykových látek a jejich blízkým, založené na principu harm reduction (minimalizace negativních dopadů na jedince a společnost, které vznikají v souvislosti s užíváním drog) a nízkoprahovosti. Snažíme se o včasnou intervenci, poradenství a individuální řešení zdravotní a sociální situace u klientů, kteří zatím nejsou plně motivovaní ke změně stávajícího způsobu života. Služby jsou poskytovány zdarma a klienti mohou zůstat v anonymitě.

více informací »

© 2023 Statutární město Olomouc | manažer KPSS | webmaster

Design a realizace: ESMEDIA a.s.