Maltézská pomoc - Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

« zpět na výpis
Statut:Obecně prospěšná společnost
Adresa:Wurmova 7, 77900 Olomouc
Statut. zástupce:Michal Umlauf (vedoucí centra)
Kontaktní osoba:Mgr. Markéta Zigová
Logo Maltézská pomoc - Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Adresa:Wurmova 7, 77900 Olomouc
MHDje dostupné
Provozní doba:Kontaktní dny: PO, ST 10-17 hod.
Tel.:731626113
Fax:
Email:rodiny-ol@maltezskapomoc.cz
WWW:www.maltezskapomoc.cz
Kapacita služby : 35
Cena služby : 0
Bezbariérovost zařízení :ano
Sociální služby : Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Návazné služby : Poradenská oblast , Volnočasové aktivity , Vzdělávání a prevence
Typ poskytované služby : V domácnosti, v terénu ,Docházka do zařízení

Popis nabízených služeb

Cílovou skupinou služby jsou rodiny s nezaopatřenými dětmi ve věku do 18 let, žijící v Olomouci a blízkém okolí, a ohrožené sociálním vyloučením z důvodu nepříznivé sociální situace, zdravotního postižení nebo vážného onemocnění, náhradní rodinné péče. Do cílové skupiny spadají také rodiny s dětmi v péči OSPOD Olomouc. 

Rodina musí mít zájem o zlepšení své situace a zkvalitnění života, což je rovněž předpoklad pro možné uzavření smlouvy a poskytování služby. Nejsou přijímány rodiny, které mají zájem pouze o doučování dětí.

Nabízíme zvláště:

 • základní poradenství
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti (pracovně výchovná činnost s dětmi, pracovně výchovná činnost s dospělými, například podpora a nácvik rodičovského chování včetně vedení hospodaření a udržování domácnosti, podpora a nácvik sociálních kompetencí v jednání na úřadech, školách, školských zařízeních, nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností dítěte, zajištění podmínek a poskytnutí podpory pro přiměřené vzdělávání dětí, zajištění podmínek pro přijatelné volnočasové aktivity)
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři, na zájmové aktivity a zpět, společné akce pro rodiny, které MP pravidelně pro své klientské rodiny organizuje)
 • sociálně terapeutické činnosti jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení individuálních sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (pomoc při hledání odborné pomoci a poradenství, pomoc při hledání zaměstnání, pomoc při vyřizování běžných záležitostí, pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou, pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob).
 • dobrovolnické programy Sociálně-aktivizační programy pro děti, mládež a podporu rodiny
 • integrace prostřednictvím volnočasových aktivit a společného setkávání rodin
 • aktivní a citlivé zapojení dítěte a rodiny do pomocného procesu

Charakteristika zařízení

Posláním dané služby je podpora důstojného života rodin s dětmi žijícími v Olomouci a okolí (území obce s rozšířenou působností Olomouc), které se nacházejí v nepříznivé životní situaci, která by mohla mít neblahý dopad na vývoj dítěte. Služba usiluje zvláště o podporu rodičů dětí se zdravotním, kombinovaným či jiným postižením a usiluje o zlepšení rodinné a sociální situace celé rodiny – dětí i rodičů.

Cílem služby je:

 • umožnění zdravého vývoje dítěte a jeho sociální začleňování v přirozeném prostředí
 • podpora zdravého fungování rodiny
 • prevence sociálního vyloučení rodičů a dětí
 • zvýšení samostatnosti rodiny
 • podpora zdravých sociálních a pracovních vztahů
 • zvýšení životních šancí dětí, podpora rozvoje osobnosti dítěte, jeho nadání a rozumových i fyzických schopností v co nejširším objemu a zachování životní úrovně nezbytné pro jejich tělesný, duševní, duchovní, mravní a sociální vývoj.

© 2021 Statutární město Olomouc | manažer KPSS | webmaster

Design a realizace: ESMEDIA a.s.