Osoby ohrožené návykovým chováním

Za osoby ohrožené návykovým chováním jsou považováni uživatelé nelegálních drog (experimentátoři, příležitostní uživatelé, pravidelní uživatelé, problémoví uživatelé a drogově závislí*). Specifickou skupinou uživatelů, kteří vyžadují specifické přístupy jsou uživatelé jednající v rozporu se zákonem.

Rozsáhlou problémovou skupinu tvoří dále osoby závislé na alkoholu a také patologičtí hráči a osoby s poruchami příjmu potravy.

Nezanedbatelnou skupinu ve většině intervencí zejména v sekundární a terciární prevenci tvoří rodiny a partneři uživatelů.

Součástí cílové skupiny jsou i tzv. „rizikové skupiny“. Zde se jedná o označení určité skupiny (podle věku, profesí, zájmu atd.), která je negativním sociálním nebo zdravotním jevem ohrožena více než zbytek populace. V souvislosti s užíváním drog můžeme celou věkovou kategorii od 13 do 18 let považovat za rizikovou. Dále existují skupinová rizika profesní, sociální či etnická. Rizikové skupiny jsou cílovými skupinami ve specifické primární prevenci.

*Experimentátoři: nepřesné, ale i v odborné mluvě používané označení pro osobu, která drogy tzv. „zkouší“ , občasně a nepravidelně užívá různé drogy nebo typy drog a může (ale nemusí) mít přitom problémy v jiných oblastech.

Příležitostní uživatelé: u této cílové skupiny se užívání drog stalo již součástí životního stylu, ale není častější než jednou za týden a jeho důsledkem není (nebo dosud není) vznik závislosti a dalších problémů. Typické je zejména u marihuany, LSD či extáze.

Pravidelní uživatelé: pravidelnost (tj. užívání častější než 1x týdně) obvykle již nejen životní styl, ale jistý škodlivý účinek ve stupni závislém na užívané látce. Můžeme hovořit o „škodlivém užívání“.

Problémoví uživatelé: problémové užívání je definováno jako intravenózní užívání drog anebo dlouhodobé a pravidelné užívání opiátů, kokainu a drog amfetaminového typu. Do pojmu „problémové užívání“ se nezahrnuje užívání extáze a konopí.

Závislí: uživatelé splňující diagnostická kritéria syndromu závislosti – často, ale ne vždy jde zároveň o „problémové uživatele“.

Přehled zařízení

Ambulance pro léčbu alkoholismu a jiných toxikomanií (AT ambulance), Psychiatrická klinika Fakultní nemocnice Olomouc I. P. Pavlova 12, 77520 Olomouc

Diagnostika, léčba a doléčování osob závislých na alkoholu a jiných psychotropních látkách, substituční léčba osob závislých na opiátech. více informací »

P-centrum, spolek - Odborné sociální poradenství - Poradna pro alkoholové a jiné závislosti Laffayetova 47/9, 77900 Olomouc

Pomoc a podpora lidem ohrožených alkoholovou či drogovou závislostí, hazardním hráčstvím a jejich blízkým směřující ke změně životního stylu. Tato pomoc a podpora je nabízena formou odborného sociálního poradenství. více informací »

P-centrum, spolek,služby následné péče, Doléčovací centrum Laffayetova 47/9, 77900 Olomouc

Podpora při aktivním začleňování osob s drogovou minulostí do života většinové společnosti s důrazem na rozvoj jejich samostatnosti. více informací »

Sdružení D tř. 17. listopadu 43, 77900 Olomouc

Programy osobnostního růstu dětí a mládeže zaměřené na sociální prevenci (šikana, život s člověkem s postižením), programy primární prevence drogových závislostí. více informací »

Společnost podané ruce o.p.s., Terénní programy v Olomouci Michalská 2, 77900 Olomouc

Posláním „Terénních programů v Olomouci“ je prevence a snižování negativních důsledků užívání drog a s nimi spojeného rizikového chování (nechráněný a promiskuitní pohlavní styk, trestná činnost, narušení sociálních vztahů, apod.). Poslání je… více informací »

Společnost podané ruce, o.p.s. Kontaktní centrum v Olomouci Sokolská 551/48, 77900 Olomouc

Ambulantně poskytované služby uživatelům nealkoholových návykových látek a jejich blízkým, založené na principu harm reduction (minimalizace negativních dopadů na jedince a společnost, které vznikají v souvislosti s užíváním drog) a nízkoprahovosti.… více informací »

Společnost Podané ruce, o.p.s., CENTRUM KOMPLEXNÍ PÉČE (dříve Terapeutické centrum) v Olomouckém kraji Dolní náměstí 2, 77900 Olomouc

Centrum komplexní péče (dříve Terapeutické centrum) v Olomouckém kraji poskytuje specializované terapeutické, poradenské a sociální služby osobám ohroženým návykovým chováním a závislostí v oblasti patologického hráčství a návykových látek, také… více informací »

Společnost podané ruce, o.p.s., Program Práce s klienty v konfliktu se zákonem Olomouc Oplelatova 1, 77900 Olomouc

Posláním programu práce s klienty v konfliktu se zákonem je pomoc lidem, kteří jsou a nebo mohou být v souvislosti s návykovým chováním vystaveni trestněprávnímu postihu a jeho důsledkům. více informací »

Středisko sekundární prevence a léčby závislostí v AČR Sušilovo nám. 5, 77111 Olomouc

Diagnostická, léčebná a preventivní činnost u závislostí, provoz protialkoholní záchytné stanice. více informací »

© 2024 Statutární město Olomouc | manažer KPSS | webmaster

Design a realizace: ESMEDIA a.s.