Klíč - centrum sociálních služeb, Domov pro osoby se zdravotním postižením Petrklíč

« zpět na výpis
Statut:Příspěvková organizace
Adresa:Dolní Hejčínská 28, 77900 Olomouc
Statut. zástupce:PaedDr. Petr Matuška, Ph.D.
Kontaktní osoba:Mgr. Natália Čačková
Logo Klíč - centrum sociálních služeb, Domov pro osoby se zdravotním postižením Petrklíč
Adresa:Dolní Hejčínská 28, 77900 Olomouc
MHDje dostupné
Provozní doba:nepřetržitý provoz
Tel.:585 425 921
Fax:
Email:petrklic@klic-css.cz
WWW:www.klic-css.cz
Kapacita služby : 30 , volné: 0
Cena služby : ubytování - pracoviště Dolní Hejčínská: v jednolůžkovém pokoji 300 Kč/den, ve dvou a třílůžkovém pokoji 280 Kč/den; pracoviště Nové Sady - ubytování v jednolůžkovém pokoji: 295 Kč/den a 305 Kč/den (s vlastním sociálním zařízením); strava v rozsahu 3 hlavních jídel: 255 Kč/den, poskytované služby – 100% příspěvku na péči
Bezbariérovost zařízení :ano
Sociální služby : Domovy pro osoby se zdravotním postižením
Návazné služby :
Typ poskytované služby : Pobytová forma

Popis nabízených služeb

 

Poslání:

Posláním domova pro osoby se zdravotním postižením Petrklíč je poskytovat prostřednictvím sociální služby podporu a pomoc lidem s:
- mentálním postižením,
- mentálním postižením kombinovaným s tělesným, smyslovým postižením či s poruchou autistického spektra,
- kombinací poruchy autistického spektra, mentálního postižení a problémového chování.
Způsob realizace služby vychází z individuálně určených potřeb klientů. Služba ve spolupráci s přirozeným sociálním zázemím klientů a s využitím možností komunity usiluje o jejich osobní realizaci.

Obsahem služby DOZP Petrklíč je: poskytování trvalého ubytování, poskytování stravy, podpory a pomoci při jejím přijímání, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytování výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, poskytování sociálně terapeutických činností, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, základní sociální poradenství.

Služba je určena pro:

V závislosti na postižení klienta je služba poskytována v těchto budovách:

Budova Dolní Hejčínská 28, Olomouc:

Osobám ve věku od 7 do 64 let, služba je poskytována i osobám starším 64 let, kterým začala být poskytována před dovršením tohoto věku a jejichž nepříznivá sociální situace nadále trvá a nemohla být vyřešena poskytováním jiné formy a druhem sociální služby a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu mentálního postižení středního až hlubokého stupně, popř. kombinovaného s tělesným, smyslovým postižením či s poruchou autistického spektra.

Zde poskytovaná služba není určena pro osoby s mentálním postižením:

- kombinovaným se smyslovým postižením, které vyžaduje specializovanou péči v důsledku výrazného snížení sluchových a zrakových schopností,

- s projevy autoagrese, kterým není možné zamezit ochrannými opatřeními, popř. agrese, které není možné ovlivnit zákonem stanovenými opatřeními omezujícími pohyb osob.

Budova U Dětského domova 10, Olomouc:

Osobám ve věku od 6 do 35 let, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu kombinace poruchy autistického spektra, mentálního postižení a problémového chování. Maximální věk vstupu do služby je 30 let.

Zde poskytovaná služba není určena pro osoby s poruchou autistického spektra v kombinaci

s mentálním postižením a problémovým chováním[1]:

- nevidomé,

- imobilní (tato budova není bezbariérová),

- s projevy sebepoškozování, které je ohrožují na životě a kterým nelze zamezit běžnými ochrannými opatřeními,

- odsouzené za násilný trestný čin.[1] Za osobu s problémovým chováním je považována osoba, u níž se projevuje dlouhodobé problémové společensky neakceptovatelné chování, kdy osoba není schopna respektovat normy chování v úrovni odpovídající věku, resp. rozumovým schopnostem, neboť mechanismy regulace jejího chování jsou výrazně oslabené či zcela nefunkční a osoba ohrožuje zdraví své i dalších osob.

 

Poskytovatel služby může odmítnout uzavřít smlouvu o poskytnutí sociální služby, pokud:

- neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb,

- nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá,

- osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy,

- zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, vylučuje poskytnutí takové sociální služby, tj.:

    • zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení,
    • osoba není schopna pobytu v zařízení z důvodu infekční nemoci,
    • chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití.

 

Charakteristika zařízení

Posláním Klíče je poskytovat prostřednictvím sociálních služeb podporu a pomoc lidem (dle druhu poskytované služby)

- s mentálním postižením,

-  s mentálním postižením kombinovaným s tělesným či smyslovým postižením či s poruchou autistického spektra, příp. se stabilizovaným duševním onemocněním,

- s kombinací poruchy autistického spektra, mentálního postižení a problémového chování.

Způsob realizace služeb vychází z individuálně určených potřeb klientů. Klíč ve spolupráci s přirozeným sociálním zázemím klientů a s využitím možností komunity usiluje o jejich osobní realizaci.  Služby jsou poskytovány formou denního stacionáře, týdenního stacionáře, domova pro osoby se zdravotním postižením, chráněného bydlení a podpory samostatného bydlení.

© 2024 Statutární město Olomouc | manažer KPSS | webmaster

Design a realizace: ESMEDIA a.s.