Maltézská pomoc - Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením

« zpět na výpis
Statut:Obecně prospěšná společnost
Adresa:Wurmova 7, 77900 Olomouc
Statut. zástupce:Michal Umlauf (vedoucí centra)
Kontaktní osoba:Mgr. Lucie Švábová
Logo Maltézská pomoc - Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
Adresa:Wurmova 7, 77900 Olomouc
MHDje dostupné
Provozní doba:Běžně během pracovního týdne mezi 9-17 hod. Dle domluvy je možné poskytnout služby i v jinou dobu či o víkendech. Kontaktní dny pro veřejnost, klienty a dobrovolníky: PO,ST 9.-17. hod.
tel: 731619695
email: seniori-ol@maltezskapomoc.cz
Tel.:731619695
Fax:
Email:seniori-ol@maltezskapomoc.cz
WWW:www.maltezskapomoc.cz
Kapacita služby : 40 , volné: 0
Cena služby : služba je poskytována zdarma
Bezbariérovost zařízení :ano
Sociální služby : Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
Návazné služby : Zdravotní oblast , Poradenská oblast , Volnočasové aktivity , Vzdělávání a prevence
Typ poskytované služby : V domácnosti, v terénu

Popis nabízených služeb

Obecné informace

Poslání služby

Služba podporuje seniory a osoby s postižením žít aktivním způsobem života, aby mohli co nejdéle zůstat ve svém přirozeném prostředí domova. Za aktivní účasti klientů, popřípadě ve spolupráci s dalšími osobami a institucemi poskytujeme pomoc při překonávání obtížných situací, podporujeme důstojnost člověka ve stáří a nemoci, snažíme se předcházet a zmírňovat pocit osamocení a rozvíjet společenské kontakty klientů.

 • Sociálně aktivizační služba má převážně terénní charakter, tzn., že se odehrává v místě, kde klient žije.

 • Služba začíná sociálním šetřením – zájemce o službu je seznámen se všemi podmínkami a možnostmi služby a poskytovatel je seznámen s potřebami zájemce.

 • Při podpisu smlouvy je zřejmé, že se zúčastněné strany dohodly na společném zájmu a že jsou si vědomy, jakým směrem se bude poskytovaná služba ubírat.

 • Pravidelně společně aktualizujeme nastavení služby, které je  klientovi  šité na míru a slouží k tomu, aby byly zřetelně vyjádřeny potřeby, přání a očekávání klienta.

 • Po celou dobu platnosti smlouvy je sociální pracovnice s klientem v pravidelném kontaktu.

Naší cílovou skupinou jsou

Zásady poskytování služby 

Mezi základní východiska a přístupy v poskytování služby patří:

 • Individuální přístup – vše probíhá na základě vzájemné dohody. Našim klientům nic nenutíme a snažíme se nevytvářet si o nich žádné domněnky, soudy ani očekávání. Respektujeme individualitu každého člověka a sdílíme přesvědčení, že každý člověk je jedinečný. Z toho vyplývá také respekt k odlišnostem ve vyznávaných hodnotách, přesvědčeních, potřebách, víře a zvyklostech. Nehodnotíme, nediskriminujeme. Klient aktivně nastavuje své cíle a hledání řešení a může využít naší pomoci.

 • Tolerance a důvěra – vždy se snažíme nacházet řešení klientovi situace společně s ním. Vycházíme přitom z jeho vlastních zkušeností, přesvědčení, hodnot a z jeho vlastního tvořivého potenciálu. Uplatňujeme partnerský přístup, to znamená, že vždy dbáme na vytvoření a zachování bezpečného prostředí (klient nesmí mít strach z porušení mlčenlivosti a znevážení jeho osobnosti a situace)

 • Respekt a zachování lidské důstojnosti – klienty respektujeme v jejich vlastních rozhodnutích, avšak zároveň upozorňujeme na možná rizika vyplývající z těchto rozhodnutí. Respekt k politickým názorům, náboženství, rasové a státní příslušnosti, sexuální orientaci,…

 • Sounáležitost – Klient má možnost využívat pomoci při stanovování svých cílů a jejich dosahování. Je ujišťován, že na svou situaci není sám a má možnost ji s někým sdílet.

 • Mlčenlivost a diskrétnost – nejen budovaná důvěra, ale i obyčejná lidská slušnost nedovolí nikomu, aby cokoli vyřčeného, viděného či vytušeného ohrozil porušením mlčenlivosti či diskrétnosti.

 • Směřování k soběstačnosti – služby jsou poskytovány takovým způsobem, aby nevedly k vytváření závislosti na službě, je kladen důraz na podporu uživatelů, která zvýší míru jejich soběstačnosti v přirozeném prostředí

 • Týmovost – služby poskytujeme na základě týmové práce, vzájemné komunikace, sdílených poznatků a zkušeností.

Služba je poskytována zdarma

 

Charakteristika zařízení

Maltézská pomoc je nestátní nezisková organizace zřízená Českým velkopřevorstvím suverénního řádu Maltézských rytířů. Poskytujeme sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, realizujeme dobrovolnické programy akreditované podle zákona 198/2002 Sb. o dobrovolnické službě a další aktivity charitativního nebo humanitárního charakteru.

Základním cílem Maltézské pomoci je služba trpícím a potřebným v duchu křesťanské lásky k bližnímu. Výsledkem naší činnosti je pomoc osobám v začlenění se do života společnosti v rámci fyzických i psychických možností konkrétního jedince. Chceme předcházet či zmírňovat sociální izolaci klientů. Služby poskytujeme v prostředí, které je klientovi blízké a není pro něj nepříjemné.

 

Fotografie

© 2024 Statutární město Olomouc | manažer KPSS | webmaster

Design a realizace: ESMEDIA a.s.