Jaké budou sociální služby v Olomouci v příštích letech? Zajímá nás Váš názor!

7. října 2015

Rada města Olomouce schválila na svém jednání 6. října první návrh komunitního plánu sociálních služeb na roky 2016 – 2019. „Velmi bychom ocenili, kdyby se Olomoučané k tomuto návrhu mohli vyjádřit, protože právě oni jsou nejčastějšími klienty sociálních služeb ve městě,“ vybízí občany náměstek primátora RNDr. Ladislav Šnevajs.

Komunitní plánování sociálních služeb umožňuje sociální služby plánovat tak, aby odpovídaly místním specifikům i potřebám jednotlivých občanů a byly poskytovány efektivně, tedy aby byly podporovány pouze užitečné a potřebné služby a finanční prostředky na ně byly využívány účelně a cíleně. „Komunitní“ se mu říká právě proto, že jsou do něj zapojeny všichni, kterých se týká -  tj. zadavatelé (město Olomouc), poskytovatelé sociálních služeb, uživatelé (klienti) sociálních služeb, jejich rodinní příslušníci a veřejnost. Nespornou výhodou komunitního plánování sociálních služeb je skutečnost, že se při tvorbě budoucí podoby sociálních služeb vychází především ze skutečných potřeb uživatelů nebo budoucích uživatelů sociálních služeb. Vytvořený dokument tak tedy nevzniká „od zeleného stolu“, ale je výsledkem řady diskusí, vzájemných konzultací, kompromisu přání a možností.

Statutární město Olomouc využívá metodu komunitního plánování již od roku 2005, přičemž doposud byly zpracovány již tři komunitní plány. Návrh 4. Komunitního plánu sociálních služeb města Olomouce na období let 2016 – 2019 je výsledkem několikaměsíční intenzivní práce pracovních skupin komunitního plánování sociálních služeb v Olomouci, na jeho tvorbě se podílelo více než sto odborníků z řad poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb, veřejnosti a zástupců statutárního města Olomouce. Komunitní plán tak představuje aktuální nabídku v oblasti sociálních služeb jak pro seniory a zdravotně postižené, tak pro děti, mládež a rodinu, pro etnické menšiny, osoby v přechodné krizi a osoby ohrožené návykovým chováním.

„Předložený plán považuji za realistický, protože napjaté veřejné rozpočty zásadnější rozvoj služeb ani neumožňují,“ upozorňuje náměstek primátora RNDr. Ladislav Šnevajs a dodává: „Důraz je kladen na zachování stávající sítě služeb a na rozvoj služeb terénních, které dokážou přijít za klientem. Takové služby umožňují například seniorům zůstat co nejdéle v jejich domácím prostředí. Nevyhýbáme se ale ani často nepopulárním aktivitám, jako jsou služby pro osoby bez přístřeší.“

Nyní je návrh plánu v rámci tzv. procesu konzultací předložen k veřejnému připomínkování. Proces konzultací byl oficiálně zahájen dne 8. 10. 2015, ukončen bude 20. 10. 2015. Během procesu konzultací může návrh komunitního plánu sociálních služeb připomínkovat kdokoliv, stačí pouze vyplnit připomínkovací formulář pro podání připomínek a odeslat jej poštou nebo e-mailem na kontaktní adresu uvedenou na formuláři. Návrh komunitního plánu sociálních služeb včetně připomínkovacího formuláře je k dispozici v elektronické podobě na internetových stránkách http://kpss.olomouc.eu a v tištěné podobě na kontaktních místech, tj. v informačním centru v podloubí radnice a v budově Magistrátu města Olomouce na ulici Štursova 1.

Všechny připomínky budou evidovány. Informace o tom, jak bylo s Vašimi připomínkami naloženo, Vám budou zaslány emailem nebo sděleny telefonicky. Možnost připomínkovat návrh komunitního plánu sociálních služeb nabízí všem občanům města Olomouce i okolních obcí jedinečnou možnost ovlivnit budoucí podobu sociálních služeb, které mohou někdy potřebovat oni či jejich blízcí.


© 2024 Statutární město Olomouc | manažer KPSS | webmaster | přístupnost | GDPR | cookies, nastavení cookies

Webdesign a realizace ESMEDIA Interactive