Intervenční centra

Na základě vykázání ze společného obydlí podle zvláštního právního předpisu, je osobě ohrožené násilným chováním vykázané osoby nabídnuta pomoc nejpozději do 48 hodin od doručení kopie úředního záznamu o vykázání intervenčnímu centru. Pomoc intervenčního centra může být poskytnuta rovněž na základě žádosti osoby ohrožené násilným chováním jiné osoby obývající s ní společné obydlí nebo i bez takového podnětu, a to bezodkladně poté, co se intervenční centrum o ohrožení osoby násilným chováním dozví. Sociální služby v intervenčním centru jsou poskytovány jako služby ambulantní, terénní nebo pobytové.

Služba obsahuje tyto základní činnosti: sociálně terapeutické činnosti,pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Služba poskytovaná formou pobytových služeb obsahuje vedle základních činností výše uvedených tyto základní činnosti: poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy.

Součástí služby je zajištění spolupráce a vzájemné informovanosti mezi intervenčními centry, poskytovateli jiných sociálních služeb, orgány sociálně-právní ochrany dětí, obcemi, útvary Policie České republiky a obecní policie, jakož i ostatními orgány veřejné správy.

Přehled zařízení

Středisko sociální prevence Olomouc, příspěvková organizace, Intervenční centrum Na Vozovce 26, 77900 Olomouc

Hlavním účelem je poskytování sociálních služeb v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, a zajišťování činností v souladu se zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.… více informací »

© 2024 Statutární město Olomouc | manažer KPSS | webmaster

Design a realizace: ESMEDIA a.s.