Klíč - centrum sociálních služeb, Denní stacionář Slunovrat

« zpět na výpis
Statut:Příspěvková organizace
Adresa:Dolní Hejčínská 28, 77900 Olomouc
Statut. zástupce:PaedDr. Petr Matuška, Ph.D.
Kontaktní osoba:Mgr. Natália Čačková
Logo Klíč - centrum sociálních služeb, Denní stacionář Slunovrat
Adresa:Dolní Hejčínská 28, 77900 Olomouc
MHDje dostupné
Provozní doba:Po – Pá: 6,30 – 17,00 hod.
Tel.:585 425 921
Fax:
Email:slunovrat@klic-css.cz
WWW:www.klic-css.cz
Kapacita služby : 9 , volné: 1
Cena služby : strava v rozsahu: oběd: 115 Kč/1 ks, sjednané služby (úkony dle vyhl. 505/2006 Sb.): úkony §12, odst (1) a), b), d)-g): 155/135* Kč/hod (*pokud se služba osobě poskytuje v rozsahu vyšším než 80 hodin měsíčně)
Bezbariérovost zařízení :ano
Sociální služby : Denní stacionáře
Návazné služby :
Typ poskytované služby : Docházka do zařízení

Popis nabízených služeb

Posláním DS Slunovrat je prostřednictvím sociální služby poskytovat lidem s mentálním postižením, popř. kombinovaným s tělesným či smyslovým postižením, popř. s poruchou autistického spektra individuální podporu či pomoc v rozvoji či zachování znalostí, schopností a dovedností umožňujících osobní realizaci a setrvání v přirozeném společenství.

Obsahem služby je: poskytování stravy, podpory a pomoci při jejím přijímání, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytování výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, poskytování sociálně terapeutických činností, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, základní sociální poradenství.

Služba je určena pro:

osoby ve věku od 7 do 64 let, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu mentálního postižení středního až hlubokého stupně, popř. kombinovaného s tělesným, smyslovým postižením či s poruchou autistického spektra.

Služba není určena pro osoby s mentálním postižením:

  • kombinovaným se smyslovým postižením, které vyžaduje specializovanou péči v důsledku výrazného snížení sluchových a zrakových schopností,
  • které nejsou schopny pobytu v zařízení z důvodu infekční nemoci,
  • s projevy autoagrese, kterým není možné zamezit ochrannými opatřeními, popř. agrese, které není možné ovlivnit zákonem stanovenými opatřeními omezujícími pohyb osob.

Poskytovatel služby může odmítnout uzavřít smlouvu o poskytnutí sociální služby, pokud:

  • neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb,
  • nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá,
  • osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

V závislosti na primárním postižení klienta je služba poskytována v těchto skupinách:

Skupina A

Osoby s mentálním postižením zpravidla těžkého stupně, popř. kombinovaného s tělesným či smyslovým postižením nebo středního stupně kombinovaného s tělesným postižením.
Obvyklý počet klientů ve skupině je 5.

Skupina B

Osoby s mentálním postižením zpravidla středního až hlubokého stupně, popř. kombinovaného s poruchou autistického spektra, resp. s tělesným či smyslovým postižením.
Obvyklý počet klientů ve skupině je 1.

Skupina C

Osoby s mentálním postižením zpravidla těžkého až hlubokého stupně, popř. kombinovaného s tělesným či smyslovým postižením.
Obvyklý počet klientů ve skupině je 3.

Charakteristika zařízení

Posláním Klíče je poskytovat prostřednictvím sociálních služeb podporu a pomoc lidem (dle druhu poskytované služby)

- s mentálním postižením,

-  s mentálním postižením kombinovaným s tělesným či smyslovým postižením či s poruchou autistického spektra, příp. se stabilizovaným duševním onemocněním,

- s kombinací poruchy autistického spektra, mentálního postižení a problémového chování.

Způsob realizace služeb vychází z individuálně určených potřeb klientů. Klíč ve spolupráci s přirozeným sociálním zázemím klientů a s využitím možností komunity usiluje o jejich osobní realizaci.  Služby jsou poskytovány formou denního stacionáře, týdenního stacionáře, domova pro osoby se zdravotním postižením, chráněného bydlení a podpory samostatného bydlení.

© 2024 Statutární město Olomouc | manažer KPSS | webmaster

Design a realizace: ESMEDIA a.s.