Klíč - centrum sociálních služeb, Denní stacionář Domino

« zpět na výpis
Statut:Příspěvková organizace
Adresa:Selské náměstí 69, 77200 Olomouc
Statut. zástupce:PaedDr. Petr Matuška, Ph.D.
Kontaktní osoba:Mgr. Ivana Bazínková
Adresa:Selské náměstí 69, 77200 Olomouc
MHDje dostupné
Provozní doba:Po – Pá: 7,00 – 15,30 hod.
Tel.:585 313 812
Fax:
Email:ivana.bazinkova@klic-css.cz
WWW:www.klic-css.cz
Kapacita služby : 18
Cena služby : strava v rozsahu: oběd: 75,- Kč/1 ks, poskytnutá podpora - úkony dle §12, odst (1), písm. a) – b), d) – g) vyhl. 505/2006 Sb. 60,- Kč/hodinu, podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů.
Bezbariérovost zařízení :ne
Sociální služby : Denní stacionáře
Návazné služby :
Typ poskytované služby : Docházka do zařízení

Popis nabízených služeb

Posláním DS Domino je prostřednictvím sociální služby poskytovat dospělým lidem s mentálním postižením, popř. kombinovaným s tělesným, smyslovým postižením či stabilizovaným duševním onemocněním individuální podporu v rozvoji či zachování znalostí, schopností a dovedností umožňujících osobní realizaci.

Obsahem služby je: 

poskytování stravy, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytování výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, poskytování sociálně terapeutických činností, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, základní sociální poradenství. 

Služba je určena pro:

osoby ve věku od 18 let (bez omezení horní věkové hranice), jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, neboť mají sníženou soběstačnost z důvodu:

  • středního mentálního postižení, popř. kombinovaného s tělesným, smyslovým postižením či stabilizovaným duševním onemocněním,
  • lehkého mentálního postižení, popř. kombinovaného s tělesným, smyslovým postižením či stabilizovaným duševním onemocněním, které navíc vzhledem ke specifikům svého postižení:
    • neměly možnost osvojit si v důsledku dosavadního způsobu života schopnosti potřebné k uplatnění na trhu práce a vyžadují podporu při získávání dovedností a znalostí pro pracovní či jiné uplatnění, nebo
    • jsou bez podpory sociální služby ohroženy vyloučením ze společnosti (nemohou využívat běžných aktivit v komunitě, potřebují podporu druhé osoby při navazování kontaktů s lidmi, naplňování základních potřeb, rozvržení a plánování dne).

Služba není určena pro osoby s mentálním postižením:

  • kombinovaným s tělesným postižením, které omezuje jejich bezpečný samostatný pohyb (vzhledem k tomu, že budova není bezbariérová, musí se osoby pohybovat samy, případně s takovou kompenzační pomůckou, která jim umožní překonávání bariér, např. schodů, prahů),
  • kombinovaným se smyslovým postižením, které vyžaduje specializovanou péči v důsledku výrazného snížení sluchových a zrakových schopností,
  • které nejsou schopny pobytu v zařízení z důvodu infekční nemoci,
  • s projevy autoagrese, kterým není možné zamezit ochrannými opatřeními, popř. agrese, které není možné ovlivnit zákonem stanovenými opatřeními omezující pohyb osob.

Charakteristika zařízení

Posláním Klíče je prostřednictvím sociálních služeb poskytovat lidem s mentálním postižením, popř. kombinovaným s tělesným či smyslovým postižením, s poruchami autistického spektra a stabilizovaným duševním onemocněním (dle druhu poskytované služby) individuální podporu a pomoc v rozvoji či zachování znalostí, schopností a dovedností umožňujících osobní realizaci. Služby jsou poskytovány ve spolupráci s rodinou či přirozeným sociálním zázemím klienta formou denního stacionáře, týdenního stacionáře, domova pro osoby se zdravotním postižením, chráněného bydlení a podpory samostatného bydlení.

© 2020 Statutární město Olomouc | manažer KPSS | webmaster

Design a realizace: ESMEDIA a.s.