DC 90 o.p.s.

« zpět na výpis
Statut:Obecně prospěšná společnost
Adresa:Nedbalova 36/27, 77900 Olomouc - Topolany
Statut. zástupce:Ing. Jaroslav Martínek
Kontaktní osoba:Ing. Jaroslav Martínek
Logo DC 90 o.p.s.
Adresa:Nedbalova 36/27, 77900 Olomouc - Topolany
MHDje dostupné
Provozní doba:Po - Pá:7,30 - 15,30 hod.
Tel.:585 411 104
Fax:585 416 976
Email:detskecentrum.topolany@seznam.cz
WWW:www.dc90.cz
Kapacita služby : 60 , volné: 60
Cena služby :
Bezbariérovost zařízení :ano
Sociální služby : Denní stacionáře
Návazné služby :
Typ poskytované služby : Docházka do zařízení

Popis nabízených služeb

Posláním denního stacionáře v DC 90 o.p.s. je poskytovat pomoc a podporu osobám se specifickými potřebami (mentálním nebo kombinovaným handicapem) v denním provozu, aby jejich život byl srovnatelný s životy zdravých spoluobčanů a vedl k samostatnosti, s přihlédnutím na jejich postižení a individuální potřeby.

Poskytované služby se zaměřují na udržování sociálních vztahů, nácviku sociálních dovedností, podporování sociálního začlenění a rozvíjení osobních možností uživatelů, které vedou k seberealizaci a samostatnosti. 

Cílová skupina:

Osoby s lehkou, středně těžkou a hlubokou mentální retardací nebo v kombinaci s fyzickým handicapem, od doby ukončení povinné školní docházky (16 let) do 64 let věku. 

Hlavními důvody odmítnutí zájemce o službu jsou:

–        naplnění kapacity denního stacionáře

–        zařízení neposkytuje sociální službu, kterou zájemce požaduje

–        lidem, kteří nespadají do cílové skupiny

–        lidem, jejichž zdravotní stav vyžaduje lékařskou péči anebo péči v pobytovém či ústavním zařízení zdravotnického charakteru

 

Cíle denního stacionáře:

1.      podporovat a vést uživatele služby k soběstačnosti a samostatnosti, a to formou nacvičování a zvládání sebeobslužných úkonů:

 • umět zvládat běžnou péči v oblasti hygieny, oblékání, stravování
 • příprava studených a teplých pokrmů
 • rozvoj rozumových schopností v oblasti komunikace, jednání
 • rozvoj vzdělávacích aktivit – práce s PC, internetem
 • procvičování získaných tzv. školních dovedností
 • rozvíjet dovednosti v oblasti nakupování a hospodaření s penězi
 • rozvíjet orientaci ve městě Olomouci a v areálu DC 90 o.p.s.

 2. podporovat samostatné rozhodování uživatelů o svém životě:

 • porozumět sobě i druhým, samostatně se rozhodovat, vyjádřit svůj názor
 • uvědomit si důsledky svého chování a přijmout za něj odpovědnost
 • znát a uplatňovat svoje práva a povinnosti
 • umět požádat o pomoc

 3. včleňovat uživatele služby do společnosti a předcházet sociální izolaci:

 • aktivní účast – kulturní akce, výlety, rekondiční pobyty apod.
 • navazovat a udržovat mezilidské vztahy (přátelé, rodina, skupina uživatelů ve stacionáři, veřejnost)
 • podpora v oblasti společenského chování

 4. upevňovat a rozvíjete sociální a pracovní dovednosti tak, aby byl uživatel připraven a schopen vkročit do běžného života s případným uplatněním na trhu práce

 • rozvoj tvůrčích, aktivizačních a pracovních činností (výtvarné a ruční práce, keramické a zahradnické práce, starost o domácnost a chod kuchyně)
 • rozvíjet pracovní dovednosti a návyky (nácvik pracovní zručnosti realizujeme v prostorách stacionáře, ve cvičné kuchyni či zahradnické a keramické dílně)
 • podpora v činnostech, které umožní uživateli stát se užitečným

 5. vytvářet podmínky pro smyluplné trávení volného času

 • aktivně užívat volný čas – sportovní a společenské aktivity (individuální a kolektivní sporty, tanec, hudba, relaxace, drama)
 • podpora uživatele v je jeho koníčcích

 

Zásady poskytované služby:

 • respektujeme individualitu každého uživatele, jeho přání, potřeby a dovednosti, schopnosti i zdravotní stav
 • začleňujeme uživatele služby v co největší možné míře do společnosti a běžného života
 • zapojujeme uživatele do plánování a hodnocení sociální služby
 • zajišťujeme sociální službu uživateli tak, aby odpovídala jeho potřebám a požadavkům s ohledem na jeho individuální plán
 • dodržujeme práva uživatelů (např. právo na vzdělávání,  právo na podávání stížnosti)
 • jsme otevření vůči veřejnosti (Dny otevřených dveří, účasti nebo organizování různých sportovních, společenských a kulturních akcí)
 • pracovníci dodržují kodex pracovníka DC 90 o.p.s.


Charakteristika zařízení

DC 90 o.p.s. je nestátní nezisková organizace v Olomouci – Topolanech poskytující komplexní, tj. sociálních, zdravotních a výchovných služeb lidem se specifickými potřebami (postiženým mentálním nebo kombinovaným handicapem) v denním provozu,  bez ohledu na věk a pohlaví tak, aby jejich život byl srovnatelný s životy zdravých spoluobčanů s přihlédnutím na jejich postižení a individuální potřeby.

Fotografie

© 2024 Statutární město Olomouc | manažer KPSS | webmaster

Design a realizace: ESMEDIA a.s.