Sociální služby pro seniory Olomouc, příspěvková organizace – Centrum denních služeb

« zpět na výpis
Statut:Příspěvková organizace
Adresa:Zikova 618/14 (adresa zařízení: Roosveltova 384/88a), 77010 Olomouc
Statut. zástupce:PhDr. Karla Boháčková
Kontaktní osoba:Mgr. et Bc. Veronika Hojgrová, DiS.
Logo Sociální služby pro seniory Olomouc, příspěvková organizace – Centrum denních služeb
Adresa:Zikova 618/14 (adresa zařízení: Roosveltova 384/88a), 77010 Olomouc
MHDje dostupné
Provozní doba:Po – Pá: 6,30–19,00 hod.
So: 6,30-19,00 hod.
Tel.:585 754 615, 724 873 077
Fax:585 754 615
Email:vedouciCDS@sluzbyproseniory.cz
WWW:http://www.sluzbyproseniory.cz
Kapacita služby : , volné: 34
Cena služby : dle vyhlášky č. 505/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Úhrada za fakultativní služby je vyžadována na základě provedené kalkulace na jednotlivé úkony. Výše úhrad je uvedena v platném sazebníku dostupném na webových stránkách organizace - www.sluzbyproseniory.cz
Bezbariérovost zařízení :ano
Sociální služby : Centra denních služeb
Návazné služby :
Typ poskytované služby : Docházka do zařízení

Popis nabízených služeb

V CDS poskytujeme základní činnosti této sociální služby, které určuje zákon o sociálních službách č. 108/2006 Sb. a jeho prováděcí vyhláška ve svém pozdějším znění a dále poskytujeme i tzv. fakultativní činnosti (viz níže).

Konkrétně poskytujeme tyto základní činnosti:

1.    pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:

 • pomoc při úkonech osobní hygieny
 • pomoc při základní péči o vlasy a nehty
 • pomoc při použití WC

2.    poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:

  1. zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování
  2. pomoc a podpora při podávání jídla a pití

3.    výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

  1. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností
  2. podpora při získávání návyků souvisejících se zařazením do běžného společenského prostředí včetně využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů

4.    zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

  1. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob

5.    sociálně terapeutické činnosti:

  1. socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob

6.    pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

FAKULTATIVNÍ ČINNOSTI*:

 • Dohled nad užitím přinesených a předchystaných léků či měření tlaku
 • Pomoc při prostorové orientaci a samostatném pohybu ve vnitřním prostředí
 • Zajištění drobného nákupu vč. svačin (max. 5položek)
 • Péče o nohy
 • Doprava

* Fakultativní služby jsou služby, které poskytovatel poskytujenad rámec základních činností vyplývající ze zákona č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, neboť si uvědomuje jejich potřebu avšak s ohledem na aktuální provozní, finanční a personální možnosti poskytovatele.Cena uvedených fakultativních služeb, byla stanovena na základě provedené kalkulace skutečně vynaložených nákladů na danou službu.

 

Charakteristika zařízení

Služby lze na Centru denních služeb využívat prostřednictvím denního pobytu nebo služeb hygienické péče.

A) denní pobyt poskytujeme v pracovní dny a v soboty v čase od 6:30 do 19:00 hod. Denní pobyt zahrnuje služby pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Nabízíme zde různé aktivity, které jsou vhodné jak pro seniory, tak i uživatele s demencí (Alzheimerovou chorobou, …). Konkrétně se jedná například o:

 •  společné nebo individuální čtení, cvičení jemné a hrubé motoriky,
 •  reminiscenční terapie (čtení starých novin, sledování TV pořadů z archivu, …), muzikoterapie, ergoterapie - keramické práce, výtvarné práce, pečení, …
 •  udržování vědomostních znalostí, tréninky paměti, logopedická cvičení, procházky do okolí, společné oslavy narozenin, apod.
 •  při péči využíváme různých nových a moderních poznatků stimulace pěti smyslů – Snoezelen koncept, canisterapie, felinoterapie, míčkování a další. 

B) hygienickou péči poskytujeme v pracovní dny od 7:00 do 14:30 hod. Hygienická péče zahrnuje hlavně pomoc při úkonech osobní hygieny - koupání, sprchování, pomoc při péči o vlasy a nehty - umytí hlavy, úprava nehtů. Dále poskytujeme úkony dopravy, tzn. řidič uživatele vyzvedne v místě bydliště, odveze do Centra denních služeb a po provedení služby jej dopraví zpět domů.

           Denní pobyt se nachází v 1. patře a v přízemí budovy Centra denních služeb. Rozdělení denních pobytů, je zejména s ohledem na požadavky služby a aktuálně volné místo. Denní pobyty jsou provázané, konají se různé společné aktivity (oslavy, posezení, výlety, klubové činnosti, soutěže,…). Uživatelé si mohou vybrat místo, kde budou trávit svůj čas na Centru denních služeb.

         Mimo běžný program, který je pro uživatele denně připravován, má uživatel možnost vybrat si a navštěvovat zájmové kluby. Cílem těchto klubů je pomoci uživatelům denního pobytu v rozvoji či upevnění jejich motorických, psychických, sociálních schopností a dovedností a zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. V pondělí je Filmový klub pro pamětníky, v úterý Zpěvanky (zpěv lidových písní), ve středu Klub vzpomínání v kruhu, ve čtvrtek Klub společenských her a ranec plný smíchu a v pátek Klub cvičení pro zdraví. V roce 2017 jsme rozšířili nabídku zájmových kroužků ještě o Klub pohody a relaxace (Snozelen), který probíhá každé úterý od 13:00 hod.

           Záleží na každém zájemci, které služby a jak často se rozhodne využívat (denně, 1x týdně, 2x týdně,…). Můžeme poskytovat současně jak služby hygienické péče, tak denního pobytu, využívání všech služeb zároveň není podmínkou.

 Všechny služby poskytované na Centru denních služeb se poskytují za úplatu, dle předem stanoveného Sazebníku služeb poskytovaných v Sociálních službách pro seniory Olomouc, p.o.- centru denních služeb – Rooseveltova 88a, 779 00 Olomouc.

 

Charakteristika uživatele služby:

 Komu jsou služby určeny:

 Uživatelé Centra denních služeb jsou senioři a osoby s chronickým duševním onemocněním s různou formou demence (Alzheimerova nemoc, demence u Parkinsonovy nemoci, demence u Huntingtonovy nemoci, Pickova nemoc, vaskulární či smíšené demence) ve věku od 50 let, které mají sníženou soběstačnost v zajišťování svých základních životních potřeb a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. 

  

Služby nejsme schopni zajistit:

 osobám, které nejsou schopné i přes pomoc pracovníků, se postavit a stát na nohách po dobu nezbytně nutnou k vysvlékání či oblékání uživatele, příp. k přesunu na vozík či záchod a do vany, pokud jsou tyto úkony k zajištění služby nezbytné.

 

© 2024 Statutární město Olomouc | manažer KPSS | webmaster

Design a realizace: ESMEDIA a.s.